K164's Recent Activity

  1. K164 đã trả lời vào chủ đề Nhóm máu của Sanji - Chìa khóa cho mối quan hệ huyết thống không thể tách rời?.

    Lý do mình phải kể hết vì mình cũng đã viết nhiều bài rồi, và nếu mình chọn cách nói chỉ dựa vào nhận định riêng mà lọc đi những kết quả có...

    22/11/17
  2. K164 đã trả lời vào chủ đề Nhóm máu của Sanji - Chìa khóa cho mối quan hệ huyết thống không thể tách rời?.

    Nhưng nếu người cha máu A và mẹ máu B hay ngược lại vẫn sinh ra được nhóm máu B và O nên ở đây mình viết thế để đầy đủ hơn thôi. Vẫn còn...

    21/11/17