Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Ăn Tát 15 Ăn Tát 15 :antat:
Bắt Tay 6 Bắt Tay 6 :battay:
Buồn Quá 28 Buồn Quá 28 :buonqua:
Cái Gì 21 Cái Gì 21 :caigi: :(
Chém 7 Chém 7 :chem:
Chịu Thua 33 Chịu Thua 33 :chiuthua:
Chúc Mừng 26 Chúc Mừng 26 :chucmung:
Cụng Ly 4 Cụng Ly 4 :cungly:
Cúng Viếng 24 Cúng Viếng 24 :cungvieng:
Cười Khỉm 19 Cười Khỉm 19 :cuoikhim:
Cười Nhe Răng 20 Cười Nhe Răng 20 :cuoinherang: :D
Hi 3 Hi 3 :hi: ;)
Hoa 30 Hoa 30 :hoa:
Hoan Hô 11 Hoan Hô 11 :hoanho:
Im Lặng 23 Im Lặng 23 :imlang:
Kết Nổ Đĩa 25 Kết Nổ Đĩa 25 :ketnodia:
Khóc 8 Khóc 8 :khoc:
Không Đâu 13 Không Đâu 13 :khongdau:
Kiss 5 Kiss 5 :kiss:
Làm Dáng 22 Làm Dáng 22 :lamdang:
Lè Lưỡi 10 Lè Lưỡi 10 :leluoi: ;;) :P
Lòi Mắt 1 Lòi Mắt 1 :loimat:
Măm Măm 29 Măm Măm 29 :mammam:
Mỉm Cười 12 Mỉm Cười 12 :mimcuoi: :)
Ôi Tiền 2 Ôi Tiền 2 :oitien:
Ok 31 Ok 31 :ok:
Ốm 18 Ốm 18 :om:
Sinh Nhật 27 Sinh Nhật 27 :sinhnhat:
Tạm Biệt 17 Tạm Biệt 17 :tambiet:
Thời Gian 14 Thời Gian 14 :thoigian:
Tức Giận 16 Tức Giận 16 :tucgian:
Đá Chân 9 Đá Chân 9 :dachan:
Đau Quá 32 Đau Quá 32 :dauqua: